Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, 14/19) za neke djelatnosti gospodarenja otpadom propisana su izuzeća od pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom. Umjesto dozvole propisana je obaveza upisa u Očevidnik oporabe otpada što je za poslovne subjekte jednostavnija (i jeftinija) administrativna procedura jer nije potrebno raditi elaborat gospodarenja otpadom niti se traži usklađenost lokacije oporabe s prostornim planom.   

Za koje postupke nije potrebno ishoditi dozvolu?

Postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:

 • aerobna oporaba biootpada (kompostiranje),
 • anaerobna oporaba biootpada (proizvodnja bioplina),
 • energetska oporaba određenog neopasnog otpada,
 • oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva,
 • oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva,
 • oporaba anorganskog otpada u svrhu gradnje,
 • oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta u asfaltnoj bazi,
 • nasipavanje otpada,
 • priprema za ponovnu uporabu (popravak) električnih i elektroničkih uređaja.

Napomena: Vrste otpada, dodatni uvjeti te kapacitet oporabe i količine otpada koje je dopušteno obrađivati, detaljno su propisani Dodatkom II Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Uvjeti za upis u Očevidnik oporabe

Poslovni subjekt  mora biti registriran za obavljanje djelatnosti u kojoj se upotrebljava korist ostvarena oporabom otpada te mora:

 • raspolagati uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • raspolagati građevinom za koju je izdan akt za uporabu,
 • imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom
 • raspolagati financijskim jamstvom.

Kako podnijeti zahtjev za upis u Očevidnik oporabe?

Zahtjev se podnosi na obrascu iz Dodatak IX. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Tko je nadležan za odobrenje upisa u Očevidnik oporabe?

Upravna tijela u županijama ( Grad Zagreb) izdaju Rješenja o upisu u Očevidnik oporabe.

Koja je obaveza osobe upisane u Očevidnik oporabe?

Osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada dužna je voditi e-ONTO za lokaciju na kojoj obavlja oporabu otpada.

People photo created by pressfoto – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar