Tijekom svibnja smo za poduzetnike u gospodarskim i obrtničkim komorama Osijeku i Bjelovaru održali seminare o primjeni zakonodavstva o gospodarenju otpadom u praksi. Teme seminara bile su  nusproizvodi, ukidanje statusa otpada, obaveze proizvođača proizvoda, obaveze proizvođača otpada i posjednika otpada, evidencije o otpadu,očevidnici ONTO i ONTO-P, Prateći listovi za otpad, registar onečišćavanja okoliša, skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, prijevoz otpada, odobrenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom kao što su dozvole, očevidnici, prekogranični promet otpadom.

Previše papirologije o otpadu

Na seminarima se pokazalo da su prisutni poduzetnici vrlo zainteresirani za problematiku gospodarenja otpadom i da se trude pratiti propise. Međutim, na seminaru se moglo čuti i dosta kritika na račun prevelikog administrativnog i financijskog opterećenja koje Zakon o održivom gospodarenju otpadom nameće malim poduzetnicima. Primjer su prateći listovi, e-onto aplikacija, dozvole za gospodarenje otpadom, Očevidnik nusproizvoda i ukidanja statusa otpada itd.  

Tako su prateće listove i pripadajuće očevidnike o otpadu u Hrvatskoj dužni voditi svi subjekti koji proizvode bilo opasni bilo neopasni otpad bez obzira na godišnju količinu. U obrasce pratećeg lista koji se moraju predavati sakupljačima uz svaku pošiljku otpada, vlasnici otpada moraju upisivati podatke kao što je ključni broj otpada, buduće planirane postupke obrade, količinu otpada, a u obrazac Očevidnika o otpadu ONTO redovito bi trebali upisivati količine otpada (u kilogramima) koje nastaju njihovim poslovanjem. To u praksi znači da bi primjerice vlasnici automehaničarskih radionica ili frizerskih salona trebali biti upoznati s Katalogom otpada koji sadrži nekoliko stotina ključnih brojeva, znati što su R i D postupci oporabe i zbrinjavanja i stavljati na vagu svaki nastali zauljeni filter ili praznu ambalažu laka za kosu (?!). Da bi dokazao da odvaja otpadni papir, knjigovodstveni obrt bi ga morao predati ovlaštenom sakupljaču uz Prateći list za otpad te voditi Očevidnik, umjesto da ga može ubaciti u spremnik za papir ispred zgrade ili predati u reciklažno dvorište.

Reciklažna dvorišta zatvorena za obrtnike i male tvrtke

Problem za mikro poduzetnike je i što reciklažna dvorišta ne zaprimaju otpad od obrtnika i tvrtki već za preuzimanje otpada moraju angažirati ovlaštene tvrtke što im je skuplja opcija. Obrtnici i mikro poduzetnici nisu zadovoljni ni s obračunom naknade za odvoz otpada koje im naplaćuju komunalna poduzeća jer osim što plaćaju mjesečni paušal, za posebne vrste otpada moraju angažirati ovlaštene tvrtke te u konačnici imaju dupli trošak.

Kako bi se pojednostavilo poslovanje poduzetnicima bi trebalo pojednostaviti vođenje evidencija o otpadu, umjesto kompliciranog Pratećeg lista i Očevidnika, uvesti jednostavnu popratnu dokumentaciju kao što je obična otpremnica,omogućiti zaprimanje određenih vrsta i količina otpada od poslovnih subjekata u reciklažna dvorišta te dati opciju poslovnim subjektima da odvoz i miješanog komunalnog i proizvodnog otpada mogu ugovoriti s  privatnim tvrtkama.

Dodatne informacije i upiti vezano za evidencije o otpadu https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment