Zakonom o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) za neke djelatnosti gospodarenja otpadom propisana su izuzeća od pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom. Umjesto dozvole propisana je obaveza upisa u Očevidnik oporabitelja otpada što je za poslovne subjekte jednostavnija (i jeftinija) administrativna procedura jer nije potrebno raditi elaborat gospodarenja otpadom.

Za koje postupke nije potrebno ishoditi dozvolu?

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN, 106/2022) propisani su postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabitelja:

 • aerobna oporaba biootpada (kompostiranje),
 • energetska oporaba određenog neopasnog otpada,
 • oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva,
 • oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva,
 • oporaba otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad,
 • oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta u asfaltnoj bazi,
 • mehanička priprema i nasipavanje otpada,
 • popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja.

Napomena: Vrste otpada, dodatni uvjeti te kapacitet oporabe i količine otpada koje je dopušteno obrađivati, detaljno su propisani Dodatkom VII Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Tko je nadležan za odobrenje upisa u Očevidnik oporabitelja?

Upravno tijelo u županiji (Grad Zagreb) izdaje rješenja o upisu u Očevidnik oporabitelja.

Uvjeti za upis u Očevidnik oporabitelja

Poslovni subjekt  mora:

 • raspolagati uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • raspolagati građevinom za koju je izdan akt za uporabu,
 • raspolagati financijskim jamstvom.

Rok važenja upisa

Osoba upisana u Očevidnik oporabitelja dužna je tijelu koje ju je upisao u Očevidnik svake godine potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Imate li dodatna pitanja vezana za upis u Očevidnik obratite nam se.

People photo created by pressfoto – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment