Oznaka: ukidanje statusa otpada

Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom uvedene su i neke novine vezano za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada. Tako je propisana obaveza upisa u Očevidnik za metalni skrap i stakleni krš koji se na tržištu prodaju ili koriste kao proizvodi, a ne kao otpad. Uvjet za upis je da … Continue reading Očevidnik za ukidanje statusa otpada i za metalni skrap i stakleni krš

Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izmijenile su se i odredbe koje se odnose na status nusproizvoda životinjskog porijekla i bioplinskih postrojenja. Prema novom Zakonu proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri Ministarstvu poljoprivrede, ne mora biti upisan u Očevidnik nusproizvoda koje … Continue reading Manje papirologije za gnojovku i bioplinska postrojenja

Novi pravilnik o nusproizvodima i prestanku statusa otpada

Novi pravilnik o nusproizvodima i prestanku statusa otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pustilo je u proceduru javnog savjetovanja prijedlog novog Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada. Kako je ovo važan akt kojim se regulira stavljanje na tržište sirovina i proizvoda nastalih oporabom otpada, period e-savjetovanja je jedina mogućnost kada svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dati svoje komentare i primjedbe na ovaj … Continue reading Novi pravilnik o nusproizvodima i prestanku statusa otpada

Centri za ponovnu uporabu

Centri za ponovnu uporabu

Ponovna uporaba je definirana kao svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni. Centri za ponovnu uporabu su gospodarski subjekti koji razne predmete prikupljaju direktno od posjednika (građana, pravnih osoba) i nakon provjere i manjih prepravaka vraćaju na tržište kao rabljene proizvode … Continue reading Centri za ponovnu uporabu