Oznaka: reciklažna dvorišta

Kako “iskopati” vrijednost iz otpada? Sortirnice

Kako “iskopati” vrijednost iz otpada? Sortirnice

Međunarodna udruga za kruti otpad ISWA (Inernational Solid Waste Association) objavila je studiju o sortirnicama otpada u kojoj su prikazani ekonomski, tehnički i ekološki parametri koji se moraju uzeti u obzir prilikom njihovog planiranja i izgradnje.

Već smo pisali o tome da nije dovoljno da komunalna poduzeća u Hrvatskoj investiraju samo u kante i vozila za odvojeno sakupljanje otpada ili da im Fond za zaštitu okoliša financira reciklažna dvorišta, jer otpad koji se prikupi na ovaj način nema nikakvu odnosno ima negativnu vrijednost.  Da bi reciklabilni otpad postao ekonomski interesantan reciklažerima,  potrebno ga je razvrstati u sortirnicama otpada pri čemu sortirnice možemo zamisliti kao filter između sakupljanja i odlaganja.

Da bi sortirnica bila ekonomski isplativa potrebno je na jednost strani ukalkulirati vrijednost outputa iz sortirnice i sufinanciranje sustava od strane proizvođača proizvoda (EPR shema), a na drugoj troškove odvojenog sakupljanja i rada sortirnica.

Sortirnice otpada mogu biti jednostavna postrojenja u kojima se otpad razvrstava ručno, ali u razvijenim zemljama sortirnice su industrijske instalacije u kojima se koristi različita tehnologija i senzori koji razdvajaju materijal po veličini, težini i gustoći, magnetnim svojstvima i sl. Ubrzano se radi i na robotizaciji sortirnica.

Studija naglašava da je planiranje, izgradnja i opremanje sortirnica dugotrajan proces koji uobičajeno traje između dvije i pet godina, a koji uključuje studiju izvedivosti, odabir lokacije uz uključivanje javnosti i ugradnju mjera zaštite okoliša u projekt.

U sustavu gospodarenja otpadom u kojem se planira reciklirati oko 50 % otpada, sortirnice su najvažnija karika. Stoga najava naših komunalaca da kreće akcija kupovine velikog broja spremnika za odvojeno prikupljanje te sufinanciranje reciklažnih dvorišta od strane Fonda neće polučiti nikakav bitan efekt ukoliko ne postoje sortirnice koje će odvojeno prikupljeni otpad sortirati i predati reciklažnoj  industriji.

Ne postoji službeni podatak koliko i kakvih trenutno u Hrvatskoj ima sortirnica i u čijem vlasništvu su. Sigurno je da ih je vrlo mali broj i da neće moći obraditi sav odvojeno prikupljeni otpad te da bi se putem EU fondova mogla sufinancirati moderne sortirnice otpada. No s obzirom da, kako je navedeno u studiji, za pokretanje sortirnice od ideje do realizacije treba od 2 do 5 godina i imajući u vidu dosadašnju sporost u odlučivanju i realizaciji na svim razinama vlasti, do novih sortirnica ćemo još pričekati nekoliko godina. U međuvremenu, svima onima koji planiraju krenuti u projekt izgradnje sortirnica, bilo u javnom ili privatnom vlasništvu, ova ISWA-ina studija može biti korisno štivo.

 

 

 

 

 

(Ne)reciklaža starog namještaja u RH

(Ne)reciklaža starog namještaja u RH

Što se dešava sa starim namještajem u RH? Ormari, komode, police, stolovi, stolice, fotelje, kreveti, madraci gdje to sve završava? Osim starog namještaja koji odbacuju građani, veliki izvor ovog otpada su i hoteli na Jadranu koji prilikom renoviranja mijenjaju cjelokupni interijer.

U najlošijem scenariju stari namještaj završava na divljim odlagalištima po šumama i gorama diljem naše zemlje. U boljoj varijanti stari se namještaj prikuplja najčešće u sklopu povremenih ili prethodno dogovorenih akcija odvoza glomaznog otpada od strane komunalnih poduzeća ili ga građani sami dovoze na reciklažna dvorišta. U najboljoj pak opciji, stari namještaj koji je još u uporabljivom stanju, građani predaju poduzetnicima ili neprofitnim organizacijama koji ga sa ili bez manjih popravaka i prepravaka, vraćaju na tržište kao rabljene (second hand) proizvode. Primjer takvih udruga i poduzeća su REMAR  i PRE-KOM. Međutim, problem je sa starim namještajem koji više nije interesantan za popravak i ponovnu uporabu i koji treba “zbrinuti” na drugi adekvatan način.

Najčešći način na koji završi stari namještaj u Hrvatskoj je odlaganje na odlagalištima.  Prije nekoliko godina nakon tzv. akcije “velika čistka” koju je pokrenuo bivši ministar okoliša Zmajlović, kada je na odlagalištu Prudinec u Zagrebu zabranjeno odlaganje glomaznog otpada*, zabrebačka Čistoća sklopila je ugovor s tvrtkom CE-ZA-R za preuzimanje glomaznog otpada iz zagrebačkih reciklažnih dvorišta. Podaci o količinama ovako prikupljenog otpada i načinu njegova “zbrinjavanja” nisu javno objavljeni te je teško nagađati kolika količina** starog namještaja je tako prikupljena i na koji način je “zbrinuta”.

Niti “Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022.” ne prepoznaje problem gospodarenja glomaznim otpadom niti ga posebno obrađuje u mjerama za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Ukoliko su autori i idejni tvorci Plana zamislili da bi se problem glomaznog otpada/ starog namještaja mogao riješiti samo uspostavom centara za ponovnu uporabu, držim da su precijenili navedenu mjeru.

Naime, bez obzira što ponovna uporaba i reparacija starog namještaja predstavlja mjeru koju maksimalno treba podržati i potaknuti, tone i tone starog namještaja koji nitko više ne želi koristiti ostaju neriješeni problem.

Stari namještaj sastavljen je od više vrsta materijala kao što je drvo, ljepljena iverica premazana plastičnom folijom, spužva, tekstil, metal. Sve su ovo,osim metala koji se može izdvojiti, gorivi materijali i kao takvi pogodni za proizvodnju goriva iz otpada. Tako se primjerice u Sloveniji stari namještaj, zajedno s drugim gorivim materijalima, u postrojenjima za mehaničko – biološku obradu (MBO) otpada pretvara u gorivo iz otpada. U RH gorivo iz otpada za sada proizvodi Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, CIOS MBO d.o.o. i Univerzal d.o.o., dok postrojenja za reciklažu drvenog namještaja ne postoje.

Zbog sadržaja opasnih kemikalija u drvenom namještaju njegova  pretvorba u gorivo ima za posljedicu i negativan utjecaj na okoliš zbog emisija u zrak štetnih tvari te reciklaža starog namještaja, u smislu proizvodnje sekundarne sirovine za proizvodnju novih predmeta, sigurno predstavlja ekološki prihvatljiviju opciju.

Međutim, reciklaža starog namještaja ne predstavlja ekonomski samoodrživu djelatnost zbog visokih troškova odvojenog prikupljanja, sortiranja, usitnjavanja i slično te je potrebno razmotriti modele koji bi mogli potaknuti ovu djelatnost. Upravo objavljena studija “Mogućnosti za kružnu ekonomiju u sektoru namještaja” (Eunomia: “Circular Economy Opportunities in the Furniture Sector”)  donosi detaljan pregled mogućnosti i postojećih praksi unutar EU u sektoru ponovne uporabe i reciklaže namještaja.

Jedan od modela mogao bi biti i uvođenje sustava proširene odgovornosti proizvođača kakav je u RH već uspostavljen za otpadne gume, vozila, baterije, ambalažu i elektroniku koji su proglašene posebnom kategorijom otpada.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača bi značio da bi uvoznici namještaja i trgovci repromaterijala za proizvodnju namještaja, uplaćivali određenu naknadu za gospodarenje otpadnim namještajem prema količini novog namještaja stavljenog na tržište. Tako prikupljeni novac trošio bi se za pokrivanje troškova odvojenog prikupljanja odnosno prijevoza starog namještaja od posjednika do postrojenja za pripremu za reciklažu (sortiranje, odvajanje materijala po vrstama, usitnjavanje). Međutim, postojeći sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša trebao bi se zamijeniti sustavom u kojem će operativni dio voditi organizacije koje su osnovane i kontrolirane od strane upravo onih koji financiraju sustav, u ovom slučaju od strane proizvođača i uvoznika namještaja i repromaterijala.  Uloga države trebala bi biti samo uspostava regulatornog okvira koji će propisati ciljeve i obveznike financiranja i organizacije sustava gospodarenja otpadnim namještajem, dok će iznose naknada, odabir dionika u sustavu (sakupljača, oporabitelja), tehnologije i ostala “pravila igre” određivati spomenute organizacije.

Međutim,

Za početak država bi trebala uopće “osvijestiti” problem gospodarenja otpadnim namještajem, prikupiti podatke o količinama i načinu na koji se isti trenutno “zbrinjava” u RH.  Takva analiza bi sigurno dovela do zaključka da je riječ o otpadu koji bi se trebao proglasiti posebnom kategorijom otpada i za koji bi se trebao donijeti regulatorni okvir koji bi imao za cilj organizirani sustav oporabe starog namještaja.

 

 

*Unutar glomaznog otpada prema procjeni organizacije WRAP, 40 % otpada je stari namještaj

** Hrvatske agencije za okoliš i prirodu prikuplja podatke o količinama otpada po vrstama koje godišnje prikupljaju komunalna poduzeća.

Što će se rješiti reciklažnim dvorištima? Jako malo.

Što će se rješiti reciklažnim dvorištima? Jako malo.

Već smo pisali o natječaju Fonda za zaštitu okoliša za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnih dvorišta. Osim što smo ustanovili da de facto ovi natječaji predstavljaju nagradu onim gradovima i općinama koji nisu postupili prema zakonu i samostalno organizirali svoja reciklažna dvorišta, postavlja se i pitanje što će se to riješiti u gospodarenju otpadom ako baš i svaka općina/grad konačno uspostavi reciklažno dvorište.

Što su zapravo ta famozna reciklažna dvorišta? Iako im ime govori da se tamo nešto reciklira to nije točno. Reciklažna dvorišta su ograđene lokacije s dvadesetak ili manje/više kontejnera u koje građani odlažu razvrstani otpad. Kada se ti kontejneri napune društva koja upravljaju reciklažnim dvorištima te pune kontejere predaju ovlaštenim sakupljačima odnosno obrađivačima otpada. Dakle, nema tu još nikakve reciklaže.

Međutim, ono što je veći problem je da se sakupljanje korisnog otpada baziranog na reciklažnim dvorištima zasniva na tzv. “bring sistemu” odnosno na dobroj volji građana da vrijedno svoj otpad razvrstavaju doma, slože ga u auto i dovezu do reciklažnog dvorišta. Zapitajte se koliko ljudi od 10 koje poznajete koristi reciklažna dvorišta. Da li ga vi koristite? Što dobiju zauzvrat ljudi koji svoj otpad voze u reciklažna dvorišta. Da li im je možda manji račun za smeće? Da li im je to obaveza? Odgovor je naravno negativan.

Dakle, u situaciji kada Hrvatska debelo kasni u postizanju ciljeva odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada jer na odlagališta odlažemo više od 300 000 tona biorazgradivog otpada nego što bi smjeli, dok papira, metala , plastike i stakla iz kućanstva prikupimo između 15 i 20 %, a cilj nam je 50 % do 1. siječnja 2020, mi sustav temeljimo na reciklažnim dvorištima čijim će se radom, iz gore navedenih razloga, zanemarivo povećati udio odvojeno sakupljenog otpada.

Još u siječnju 2016. u dokumentu koji je izradila EU Komisija* koji za cilj imao pomoći pojedinim EU državama da sustignu EU ciljeve u gospodarenju otpadom u dijelu koji se odnosi na preporuke za poboljšanje stoji između ostalog i sljedeće:  ” ..in many places the collection system (in Croatia) is dependant upon bring services, which do not perform as well as the door to door system..”.

Novac prikupljen zelenim oporezivanjem i iz EU fondove trebamo koristiti inteligentno odnosno da za uloženi novac izvučemo što više konkretne koristi. Novac se treba uložiti u sustav spremnika koji će mjeriti stvarnu količinu otpada koju građani odlažu u spremnike kako bi ih se cijenom proporcionalom količini otpada koji odlažu potaknulo da što više korisnog otpada razvrstavaju, u opremu i vozila koja će se umjesto na “bring sustavu” zasnivati na prikupljanju otpada od vrata do vrata (“door to door sustav”) te sortirnicama i pogonima za osnovnu obradu otpada.

* http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

In January 2016, the European Commission met with representatives from eight Member States (Croatia, Cyprus, Hungary, Ireland, Malta, Portugal, Slovenia and Spain) to discuss the main lessons learned from the 2014-2015 compliance promotion exercise on municipal waste management. The objective of the exercise was to assess waste management policy in selected Member States and help them get on track towards meeting the EU waste targets, as part of Europe’s transition to a more circular economy.