S obzirom na nedoumice koje se pojavljuju u praksi vezane za implementaciju propisa o gospodarenju građevnim otpadom, veseli informacija da je Ministarstvo gospodarstva na svojim web stranicama u rubrici Najčešća pitanja, objavilo odgovore na neka pitanja oko građevnog otpada kao što je status viška zemlje iz iskopa, nasipavanje neasfaltiranih puteva, uloga komunalnih redara, azbestne ploče itd.

Evo nekoliko odgovora na pitanja koja su bila i tema seminara o građevnom otpadu održanim prošle godine u Vinkovcima i Požegi, a odnose se na postupanje s viškom zemlje i nasipavanje otpada.

Kako postupati s viškom zemlje koja je ostala nakon iskopa prilikom građenja građevine, a ne ugrađuje se u tu građevinu?

Višak zemlje iz iskopa mora se proglasiti otpadom, ako se ne ugrađuje na lokaciju s koje je iskopan.  

„…posjednik građevnog otpada dužan je ….proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu …..i predati otpad na oporabu te ako to nije moguće, na zbrinjavanje …….. ili ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, odnosno upisati se u Očevidnik sakupljača i oporabitelja kao oporabitelj za mehaničku pripremu i nasipavanje otpada. Upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja kao oporabitelj za mehaničku pripremu i nasipavanje otpada zemlja se može koristiti u svrhu nasipavanja prema uvjetima iz ishođenog rješenja o upisu, a bez ukidanja statusa otpada.“

Može li se višak zemlje iz iskopa smatrati nusproizvodom?

Može.

Ako je …“osigurana daljnja uporaba (viška zemlje), „  ako „…se (višak zemlje) …može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade“, ako …“(višak zemlje) nastaje kao sastavni dio proizvodnog (građevnog) postupka, ako korištenje viška zemlje ..“neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi“.

„Slijedom navedenog, višak zemlje, nastao kao rezultat gradnje građevine, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta, smatrat će se nusproizvodom, a ne otpadom, ako je upisan u Očevidnik nusproizvoda, a udovoljavanje propisanim kriterijima za upis u Očevidnik nusproizvoda utvrđuje nadležno tijelo županije“

Kako se za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja – Mehanička priprema i nasipavanje otpada može ispuniti  uvjet raspolaganja građevinom koja ima akt za uporabu ako se građevni otpad oporabljuje nasipavanjem u svrhu izgradnje ili popravka seoskih, poljskih i šumskih putova, pristupnih cesta i sl. te se za navedene radove ne može ishoditi uporabna dozvola? 

Za nasipavanje otpada u smislu radova za koje nije potrebna građevinska, uporabna dozvola (pr. nasipavanje neasfaltiranih puteva) moguće se upisati u Očevidnik sakupljača i oporabitelja – postupak Mehanička priprema i nasipavanje tako da samo lokacija na kojoj se obavlja mehanička priprema ima uporabnu dozvolu, a za lokaciju na kojoj se nasipava (neasfaltirani put) ne treba prilagati akt o uporabi.

„Za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja – mehanička priprema i nasipavanje otpada, a u svezi akta za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja daje se sljedeće mišljenje. Prilikom upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja za postupak mehaničke pripreme i nasipavanja otpada, a u svezi provođenja postupka nasipavanja otpada važno je napomenuti da se u ovome postupku samo otpad koji je zamjena za materijal koji nije otpad koristi u svrhu nasipavanja iskopanih površina ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju, u količini koja je dostatna navedenim svrhama te se ne koristi u svrhu gradnje građevina. Isti se ne smatra recikliranim građevnim agregatom koji mora ispuniti uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju. Ako postupak nasipavanja podrazumijeva izvođenje radova koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te ishođenje akta o uporabi nije propisano propisom koji uređuje gradnju, potrebno je poštivati uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju.

Odgovore na ostala pitanja možete pogledati na poveznici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment