U Ujedinjenom Kraljevstvu plaća se pristojba na komercijalnu eksploataciju kamena, pijeska i šljunka. Ova naknada uspostavljena je kao ekološka taksa kako bi se potaknulo recikliranje agregata. Iznos naknade je 2 funte po toni iskopanog kamena, pijeska ili šljunka.

Naknada za agregate plaća se za infrastrukturne projekte koji uključuju uklanjanje agregata s projektne lokacije, ali i njihovo korištenje na samo lokaciji. Pristojba za agregate može se naplatiti samo jednom. To znači da se za bilo koji agregat na koji je već plaćena pristojba, više neće naplaćivati pristojba ako se bude ponovo iskorištavao odnosno micao s jedne na drugu lokaciju.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment