Europska Unija od 1. siječnja 2021. primjenjuje nova (kompliciranija) pravila za izvoz, uvoz kao i unutarnji promet otpadom od plastike, a sve u skladu s delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/2174.  Ovisno o vrsti plastike i postotku onečišćenja s drugom vrstom plastike ili drugim materijalima te o načinu obrade u državi odredišta, primjenjuje se ili „green list“ procedura ili „notifikacijski“  postupak. Kako bi olakšala snalaženje s novim pravilima za prekogranični promet otpadom, Europska komisija je na svojim stranicama objavila sheme na kojima su objašnjene procedure za uvoz, izvoz i EU unutarnji promet otpadom od plastike.   https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/summary-tables-procedures-plastic-waste-shipments.pdf

Pravila za prekogranični promet otpadnim PVC-om unutar EU

Oznaka za otpadni PVC kojim se trguje unutar EU-a je EU3011.

Za promet otpadnim PVC-om unutar država članica EU koji je namijenjen oporabi (R postupci)  primjenjuje se  jednostavna tzv. „green list“ procedura za koju nisu potrebna odobrenja nadležnih tijela.

Za promet otpadnog PVC-a unutar države članica EU koji je namijenjen zbrinjavanju (D postupci) primjenjuje se  kompliciraniji tzv. „notifikacijski postupak“ koji uključuje prethodna odobrenja nadležnih tijela.

Pravila za prekogranični promet otpadnim PVC-om između EU i non-OECD država

Oznaka za otpadni PVC kojim se trguje izvan EU prostora je Y48.

Uvoz u EU iz non-OECD država je dozvoljen uz prethodni notifikacijski postupak, a izvoz  iz EU-a u non-OECD države je zabranjen bez obzira ide li otpadni PVC na postupak oporabe ili zbrinjavanja.   

Što je to notifikacijski postupak?   

Notifikacijski postupak započinje kada podnositelj obavijesti (izvoznik) nadležnom tijelu države polazišta podnese pisanu obavijest (notifikaciju) o namjeravanoj isporuci otpada, odnosno zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada. Primjerice, ako bi bila riječ o uvozu otpada iz Srbije, tvrtka izvoznik (podnositelj obavijesti) iz Srbije bi trebala podnijeti srpskom ministarstvu obavijest na propisanom notifikacijskom obrascu da želi izvesti otpadni PVC u RH.

Uz taj zahtjev uobičajeno se podnosi sljedeća dokumentacija:

  • ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja otpada u RH
  • financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje  
  • preslika odobrenja prijevoznika za prijevoz otpada u matičnoj državi
  • preslika dozvole za oporabu otpada osobe koja će taj otpad oporabiti u RH
  • opis tehnološkog postupka oporabe
  • ruta transporta uključujući moguće alternativne putove
  • popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpada.
  • analiza kemijskog sastava otpada, kada je to moguće i
  • opis postupka proizvodnje otpada

Prekogranični promet može započeti kada podnositelj obavijesti prikupi odobrenja svih država koje su uključene u taj prekogranični promet. Primjerice, u slučaju uvoza iz Srbije, uvoz mora odobriti samo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, nakon čega nadležno srpsko ministarstvo izdaje odobrenje izvozniku iz Srbije.  Ovo odobrenje najčešće se izdaje na godinu dana i pokriva veći broj pošiljki otpada.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment