Na e-savjetovanju objavljeni su prijedlozi tri propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom. Na sva tri prijedloga propisa možete svoje komentare dostaviti do 10. lipnja 2023.

Prijedlog Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila za gospodarenje ee-otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima u sustavu Fonda. Ovaj Pravilnik kasni više od godinu dana, jer je prema Zakonu o gospodarenju otpadom trebao biti objavljen još 01. veljače 2022. godine. Ono što se još čeka je izrada Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada koji nije u sustavu Fonda, već u sustavu Organizacija. Ovaj potonji Pravilnik je trebao biti donesen još 1. kolovoza 2022. godine.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Ovim Zakonom trebaju se prenijeti odredbe Uredbe Komisije (EU) 2022/1616 оd 15. rujna 2022. god. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom, a koja će se početi primjenjivati 10. listopada 2024.

U obrazloženju prijedloga Zakona navodi se da je cilj izmjena osigurati da se potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati da su materijali dekontaminirani te da dekontaminacija materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u neposredan dodir s hranom treba podlijegati jedinstvenom skupu pravila. Novim pravilima koja su propisana Uredbom (EU) 2022/1616 obuhvaćene su sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike.

Odredbe budućeg Zakona odnosit će se na sve subjekte u lancu proizvodnje i opskrbe predmeta i materijala u dodiru s hranom, uključujući subjekte za gospodarenje otpadom koji skupljaju, obrađuju, recikliraju i proizvode materijale i predmete od reciklirane plastike, a svoju djelatnost bit će obavezni prijaviti Ministarstvu zdravstva.

Prijedlog Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada

Ovaj Pravilnik zamijenit će dosadašnji Pravilnik o termičkoj obradi otpada, a odnosit će se na postrojenja za spaljivanje otpada i postrojenja za suspaljivanje otpada, u kojima se kruti ili tekući otpad spaljuje ili suspaljuje postupkom D 10 ili postupkom R 1.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment