U srpnju 2022. godine stupila je na snagu Uredbe (EU) 2019/1009 od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržište. Ova uredba regulira stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda s oznakom CE  koji će se prodavati na EU unutarnjem tržištu. Uredba (EU) 2019/1009 izravno je primjenjiva u Hrvatskoj. Međutim, kako u Hrvatskoj ne postoji pravni okvir za ostale gnojidbene proizvode (one koji ne nose oznaku CE), Ministarstvo poljoprivrede je u zakonsku proceduru u srpnju 2022. pustilo prijedlog Zakona o gnojidbenim proizvodima koji, osim prenošenja Uredbe (EU) 2019/1009, treba regulirati i pitanje gnojidbenih proizvoda koji ne nose CE oznaku.

Što s otpadnim muljevima?

U kontekstu ovog prijedloga Zakona posebno je zanimljivo pitanje organskih gnojiva i poboljšivača tla odnosno komposta i digestata koji mogu nastati obradom otpada. Uredba  (EU) 2019/1009 propisuje da kompost i digestat ne  mogu imati oznaku CE ako se u njihovoj proizvodnji koristi mulj iz pročistača komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

Proizvodnja i korištenje komposta i digestata nastalih obradom otpada do sada je u Hrvatskoj bilo regulirano Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN, 117/14). Tako se kompost i digestat koji kao ulaznu sirovinu koristi otpadni mulj prema tom Pravilniku može koristiti na tlu koje se ne koristi za proizvodnju hrane, na šumskom odnosno parkovnom zemljištu, za potrebe uređenja odnosno rekultivacije zemljišta.

Međutim, izgleda da to više neće biti moguće. Naime, Ministarstvo poljoprivrede je u svom prijedlogu Zakona o gnojidbenim proizvodima, koji je prošao prvo čitanje u Saboru, propisalo da će kompost i digestat koji nose CE oznaku kao i kompost i digestat koji ne nose CE oznaku morati zadovoljavati iste uvjete po pitanju kvalitete i vrste sirovina iz kojih su nastali (??!!!). Dakle, niti kompost niti digestat više se neće moći koristiti kao organska gnojiva i poboljšivači tla ako su nastali obradom muljeva.

Ukidanje statusa otpada za kompost i digestat

I novi prijedlog Pravilnika o ukidanju statusa otpada, koji je na e-savjetovanju bio od 01.12.2022. do 02.01. 2023. definira anaerobni digestat i kompost kao gnojidbene proizvode koji udovoljava uvjetima Uredbe (EU) 2019/1009 pa se prema tome kompostu i digestatu koji su  nastali obradom mulja neće moći ukinuti status otpada.

Usvoji li se ovakav prijedlog Zakona i Pravilnika, proizlazi da jedno komunalno poduzeće koje kompostira mulj sa svog lokalnog pročišćivača otpadnih voda neće moći takav kompost više koristiti niti za uređenje vlastitih parkovnih površina. Isto tako, bioplinsko postrojenje koje kao alternativnu sirovinu koristi mulj iz prehrambene industrije ne može nastali digestat koristiti na bilo kakvim poljoprivrednim površinama jer je već Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 57/22) zabranjena primjena na poljoprivrednom zemljištu digestata dobivenog u bioplinskom postrojenju u kojem se koristi otpad osim biootpada sukladno propisu o gnojidbenim proizvodima.

Stajski gnoj vs digestat

Apsurdnost nekih odredbi prijedloga Zakona o gnojidbenim proizvodima ogleda se i u činjenici da se prema Uredbi  (EU) 2019/1009 digestat koji kao ulaznu sirovinu sadrži stajski gnoj, također ne može smatrati gnojidbenim proizvodom EU jer za proizvode dobivene iz stajskog gnoja još nije utvrđena „krajnja točka proizvodnog lanca“ što je uvjet iz te Uredbe. Međutim, i zbog nekih drugih specifičnih zahtjeva propisanih Uredbom (EU) 2019/1009 koje digestat ne može zadovoljiti, ne može se smatrati gnojidbenim proizvodom usklađenim s tom Uredbom.

Dakle, kad bi se pravilno primijenili uvjeti Uredbe (EU) 2019/1009 tada niti bioplinska postrojenja koja koriste samo stajski gnoj i silažu kao sirovinu ne bi mogla ukinuti status otpada nastalom digestatu i plasirati ga na poljoprivredne površine. Ovo je posebno nelogično kad je poznato da stajski gnoj obrađen u bioplinskom postrojenju ima znatno bolja svojstva od svježeg stajskog gnoja. Istovremeno, korištenje neobrađenog stajskog gnoja u poljoprivredi je dopušteno te se čak i subvencionira. “Godišnje se iz 41 bioplinskog postrojenja u Hrvatskoj, uz proizvodnju bioplina i električne energije, generira oko 2 milijuna tona digestata. Kamo s njim ako ne u svrhu gnojidbe poljoprivrednih površina?“Istaknuto je to na stručnom skupu koji se održao u prosincu 2022. u okviru CROAGRO sajma.

EU Komisija ne preporučuje usklađenost svih gnojidbenih proizvoda s Uredbom

Dakle, čini se da ovim prijedlozima Zakona o gnojidbenim proizvodima i Pravilnika o ukidanju statusa otpada ponovo prenosimo EU uredbe i direktive na najnepovoljniji mogući način za naše vlastito gospodarstvo. Tim više što i u samoj Uredbi (EU) 2019/1009 i u tumačenjima Europske komisije stoji da se usklađenost s tom Uredbom treba zahtijevati samo za proizvode s CE oznakom, a ne ostale gnojidbene proizvode koji se prodaju na lokalnom tržištu. „Suprotno većini drugih mjera za usklađivanje proizvoda iz prava Unije, Uredbom (EZ) br. 2003/2003 (stara Uredba o gnojivima) ne sprečava se stavljanje nesukladnih gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu u skladu s nacionalnim pravom i općim pravilima o slobodnom kretanju iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). S obzirom na vrlo lokalnu prirodu tržišta nekih proizvoda, tu bi mogućnost trebalo zadržati. Stoga bi usklađenost s usklađenim pravilima i dalje trebala biti fakultativna i zahtijevati se samo za proizvode namijenjene opskrbi biljaka hranjivima ili poboljšanju učinkovitosti ishrane biljaka koji nose oznaku CE kad se stavljaju na raspolaganje na tržištu. Stoga se ova Uredba (2019/1009) ne bi trebala primjenjivati na proizvode koji u trenutku stavljanja na raspolaganje na tržištu ne nose oznaku CE.“

EU Komisija u svojim tumačenjima upravo naglašava da Uredba (EU) 2019/1009 ne može zamijeniti nacionalno zakonodavstvo i ne može spriječiti stavljanje na tržište nesukladnih gnojidbenih proizvoda i da je na proizvođaču da odluči želi li na tržište staviti usklađeni ili neusklađeni gnojidbeni proizvod.

Dakle, ono što nam jedino treba je propisati nove razumnije i liberalnije uvjete za stavljanje komposta i digestata na lokalno nacionalno tržište.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment