Pravilnik o gospodarenju otpadom detaljnije propisuje odredbe Zakona o gospodarenju otpadom koje se tiču uvjeta za dobivanje dozvole za gospodarenje otpadom te donosi izmjene u načinu izračuna financijskog jamstva, forme elaborata gospodarenja otpadom te određenih općih i posebnih uvjeta.

Tko treba ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom?

Pravne osobe ili obrtnici koji se bave oporabom i zbrinjavanjem otpada.

Za koje postupke se izdaje dozvola?

Za sve postupke oporabe (R postupci) i zbrinjavanja (D postupci) pri čemu se R13 i D15 može dodijeliti nekom ključnom broju samo ako se na lokaciji obavlja obrada tog otpada i drugim R odnosno D postupcima.

Izuzeća od dozvole

  • Važe za pravne osobe ili obrtnike ako biootpad koji je nastao obavljanjem njihove djelatnosti obrađuju biološkom obradom na mjestu nastanka tog otpada te nastali produkt obrade ne stavljaju na tržište, već ga koriste na mjestu nastanka toga otpada,
  • Važe za pravne osobe ili obrtnike koji su upisani u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

Tko izdaje dozvolu za gospodarenje otpadom?

  • Ministarstvo izdaje dozvolu za oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada te za neopasni otpad ako se obrađuje  postupkom R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i postupkom D 10 – spaljivanje otpada na kopnu.
  • Nadležno tijelo županije (Grada Zagreba) izdaje dozvolu za sve postupke oporabe i zbrinjavanja  neopasnog otpada (osim za R1 i D10).

Što treba priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole?

1. uporabnu dozvolu ili ako je primjenjivo drugi dokument koji zamjenjuje uporabnu dozvolu,  

2. vlasnički list ili ugovor o najmu i sl. za lokaciju

3. elaborat gospodarenja otpadom i

4. financijsko jamstvo.

Rok važenja dozvole

Rok važenja dozvole za gospodarenje otpadom je deset godina.

Imate li dodatna pitanja vezana za upis u Očevidnik sakupljača obratite nam se.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment