Pojam nusproizvoda u smislu gospodarenja reguliran je Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN, 117/14), Zakonom o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN, 106/2022). Prema navedenim propisima, nusproizvod je proizvodni ostatak, koji nije ni otpad ni proizvod, a nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta. Međutim, nije dovoljno samo teoretski primijeniti tu definiciju već svaka tvrtka svoj nusproizvod mora i upisati u Očevidnik nusproizvoda, tako što pošalje zahtjev za upis nadležnom tijelu, koje potom izdaje rješenje o upisu u Očevidnik ako su zadovoljeni svi propisani uvjeti za nusproizvode.

Kome i kako poslati zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda?

Zahtjev se podnosi on-line putem poveznice na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2. Ispisani zahtjev s potrebnim dokazima predaje se nadležnom upravnom odjelu županije (Grada Zagreba) ovisno o lokaciji na kojoj nastaje nusproizvod.

Koji su uvjeti i što treba predati uz zahtjev?

Da bi dokazali da je proizvodni ostatak nusproizvod, a ne otpad trebate dostaviti sljedeće dokaze:

– da je osigurana njegova daljnja uporaba,

– da se može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima,

–  da nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka,

– da je daljnja uporaba dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Pojašnjenje sadržaja potrebne dokumentacije propisano je člankom 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN, 106/2022).

Da li se nusproizvodi životinjskog porijekla trebaju upisati u Očevidnik nusproizvoda?

Ne.

Koje su obaveze nakon upisa u Očevidnik nusproizvoda?

Tvrtke upisane u Očevidnik nusproizvoda trebaju:

do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi upisanoj u Očevidnik nusproizvoda, kalendarskoj godini za koju se daje izvješće i količinama nusproizvoda i osobama koje su ga preuzele u izvještajnom razdoblju uključujući i izvezene količine.

– tijelu koje je izdalo rješenje o upisu u Očevidnik dostaviti informacije o izmjeni podatka na temelju kojeg je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik u roku od 30 dana od dana nastanka promjene,

–  jednom godišnje potvrditi sukladnost nusproizvoda s uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u Očevidnik.

Koja je svrha Očevidnika nusproizvoda?

Procedura i općenito obaveza upisa u Očevidnik nusproizvoda je dodatno administrativno opterećenje kako za poduzetnike tako i za državu. Da bi plasirali svoj nusproizvod poznatom kupcu/korisniku s kojim su prethodno dogovoreni komercijalni i tehnički uvjeti, poduzetnici moraju  prethodno nadležnim tijelima „obrazložiti“ uvjete poslovne suradnje  i praktički tražiti dopuštenje za ugovoreni posao. Da bi se dobilo takvo dopuštenje, županije moraju angažirati službenike koji će pregledavati pristiglu dokumentaciju i pisati upravne akte. No, nakon što su ishodili upis, poduzetnici još moraju dostavljati dokumentaciju o promjenama u poslovanju, npr. ugovore s novima kupcima nusproizvoda (!!??). Poduzetnici moraju slati i godišnja izvješća Ministarstvu.  Sve te papire u Ministarstvu moraju pregledavati službenici, pisati godišnja izvješća itd. Sve ove aktivnosti oko upisa u Očevidnik nusproizvoda nametnuli smo si sami jer obaveza vođenja registra nusproizvoda nije propisana nikakvim EU direktivama i uredbama.

Trebate li dodatna pojašnjenja oko upisa u Očevidnik nusproizvoda, obratite nam se.

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment