Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 84/21) za neke djelatnosti gospodarenja otpadom propisana su izuzeća od pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom. Umjesto dozvole propisana je obaveza upisa u Očevidnik oporabitelja otpada što je za poslovne subjekte jednostavnija (i jeftinija) administrativna procedura jer nije potrebno raditi elaborat gospodarenja otpadom.

Za koje postupke nije potrebno ishoditi dozvolu?

Postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabitelja otpada su:

 • aerobna oporaba biootpada (kompostiranje),
 • anaerobna oporaba biootpada (proizvodnja bioplina),
 • energetska oporaba određenog neopasnog otpada,
 • oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva,
 • oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva,
 • oporaba otpada u svrhu gradnje,
 • oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta u asfaltnoj bazi,
 • nasipavanje otpada,
 • priprema za ponovnu uporabu (popravak) električnih i elektroničkih uređaja.

Napomena: Vrste otpada, dodatni uvjeti te kapacitet oporabe i količine otpada koje je dopušteno obrađivati, detaljno su propisani Dodatkom II Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Uvjeti za upis u Očevidnik oporabitelja

Poslovni subjekt  mora:

 • raspolagati uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • raspolagati građevinom za koju je izdan akt za uporabu,
 • raspolagati financijskim jamstvom.

Problem se javlja u slučaju nasipavanja i oporabi otpada u svrhu gradnje jer u tom slučaju ne može se zadovoljiti uvjet raspolaganja građevinom za koju je izdana uporabna dozvola. U ovom slučaju je riječ o propustu zakonodavca jer je donesena odredba koja je nelogična i ne može se ispoštovati.

Kako podnijeti zahtjev za upis u Očevidnik oporabitelja?

Zahtjev se podnosi na obrascu iz Dodatak IX. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Tko je nadležan za odobrenje upisa u Očevidnik oporabitelja?

Upravna tijela u županijama (Grad Zagreb) izdaju Rješenja o upisu u Očevidnik oporabitelja.

Koja je obaveza osobe upisane u Očevidnik oporabitelja?

Osoba upisana u Očevidnik oporabitelja otpada dužna je voditi e-ONTO za lokaciju na kojoj obavlja oporabu otpada.

Imate li dodatna pitanja vezana za upis u Očevidnik oporabitelja obratite nam se.

People photo created by pressfoto – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment