Svi koji se u Hrvatskoj bave poduzetništvom svakodnevno se suočavaju s brojnim propisanim administrativnim obavezama koje su dužni ispunjavati i koje im predstavljaju veću ili manju prepreku u poslovanju. Zato ćemo vas na kraju ove godine podsjetiti i istaknuti pozotivne novosti koje se stupile na snagu 2021. donošenjem zadnjeg Zakona o gospodarenju otpadom, a kojima se poduzetnici i drugi subjekti rasterećuju ili im se olakšava ispunjavanje nekih administrativnih obaveza.

Izuzeće od vođenja ONTO obrasca

Proizvođači otpada kojima gospodarenje otpadom nije registrirani biznis, već im otpad nastaje samo kao rezultat obavljanja njihovog primarnog posla, više nisu dužni voditi ONTO obrazac. Obaveza predaje otpada uz Prateći list za otpad i dalje ostaje na snazi.

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Tvrtke koje se bave sakupljanjem i određenim postupcima oporabe, od sada će moći započeti svoje poslovanje kroz upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja,  bez prethodne obaveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom

Elaborat o gospodarenju otpadom

Novim zakonom ukida se obaveza da nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom bude osoba koja je ovlašteni inženjer i koja je član komore. Time se omogućava tvrtkama koje imaju stručne kadrove da samostalno izrade elaborat i time si smanje trošak.

Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom

Ukida se obaveza da tvrtke koje se bave gospodarenjem otpadom moraju imati zaposlenu osobu propisane struke i radnog iskustva.

Dozvola i prostorni plan

Novim zakonom ukinuta je obaveza da građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom mora biti planirana dokumentom prostornog uređenja.

Nusproizvodi životinjskog porijekla

Nusproizvodi životinjskog porijekla više se ne upisuju u Očevidnik nusproizvoda. Zakonom je također jasno propisano da kada se obavlja predaja nusproizvoda životinjskog porijekla koju prati komercijalni dokument nije potreban i Prateći list za otpad, čime se smanjuje dupliciranje prateće dokumentacije.

Oporaba biootpada

Osoba koja svoj vlastiti biootpad obrađuje biološkom obradom na mjestu nastanka tog otpada te nastali produkt obrade ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada, nije dužna ishoditi nikakva posebna odobrenja i dozvole bez obzira na količinu biootpada koji obrađuje.

Evidencija prijevoznika, trgovaca, posrednika

Evidencija prijevoznika, trgovaca, posrednika postaje prava evidencija. Nije potrebno dostavljati nikakve posebne dokaze radi upisa. Upis u Evidenciju nije više upravni postupak, a vode ga županijski odjeli.

Uvoz, izvoz otpada

Ukinut je Očevidnik uvoznika i izvoznika otpada, a uvoznici i izvoznici više nisu u obavezi slati godišnja izvješća o količinama uvezenog/izvezeneog otpada Ministarstvu, već će se ti podaci prikupljati i obrađivati putem e-onto-a.

I za kraj 2021. godine …

Sve pobrojane izmjene mali su korak, ali u pravom smjeru da se poslovanje gospodarenja otpadom oslobodi prekobrojnog aministrativnog opterećenja, a fokus poduzetnika bude ono što je puno važnije – ulaganje u opemu i postupke za obradu otpadu i proizvodnju sekundarnih sirovina. I u idućoj godini treba pratiti promjene regulative. Kako biste bili u toku sa svime te donosili dobre odluke za 2022., važna je stalna edukacija i kvalitetna podrška. Naši članci vam u tome mogu pomoći. Stoga, pratite nas i dalje, a ako samostalno ne možete riješiti svoj problem, kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment