Podsjećamo da je od 1. studenog 2021. u uporabi novi obrazac Pratećeg lista za otpad. U novom obrascu dodana su nova polja u koje se upisuje Trgovac/Posrednik te Obrađivač otpada.

Prijevoz otpada

U vozilu kojim se prevozi otpad u tuzemnom prometu mora se nalaziti ispunjeni i
ovjereni Prateći list na papiru ili biti evidentiran u e-ONTO aplikaciji
. Izuzeća od obaveze Pratećeg lista:

  • kad otpad predaju fizička lica (građani),
  • kod predaje miješanog komunalnog otpada komunalnom poduzeću,
  • kod predaje nusproizvoda životinjskog porijekla,
  • kod predaje otpada s brodova u lučke prihvatne uređaje.
Primatelj otpada

Kad se prijenos pošiljke otpada obavlja između dvije lokacija kojima upravlja ista osoba, ta
osoba navodi se u Pratećem listu i kao Pošiljatelj i kao Primatelj.

U polje Primatelj otpada upisuje se osoba koja otpad fizički preuzima u posjed odnosno
raspolaže legalnim skladištem otpada, reciklažnim dvorištem ili lokacijom oporabe.

Trgovac/posrednik

Polje Trgovac/ Posrednik popunjava se samo u slučaju ako je između pošiljatelja i primatelja
otpada posredovao trgovac i/ili posrednik koji nije preuzeo otpad u posjed odnosno nije
fizički posjedovao otpad
koji je predmet razmjene.

Obrađivač otpada

U polje Obrađivač upisuje se obrađivač otpada koji je otpad obradio jednim od sljedećih
postupaka R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, PU, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10 ili D1 i to samo u slučaju ako je pošiljatelj u pratećem listu naznačio da mu se
dostavi Izvješće obrađivača. Obrađivač upisuje postupak oporabe i datum kada je obrada
završena.

Obrađivač otpada koji otpad obrađuje postupcima R12, R13, D13, D14 ili D15 ili otpad
skladišti te ga predaje trećoj osobi, dužan je traženu dostavu Izvješća o obradi pošiljke
otpada izraditi putem e-ONTO aplikacije.

e-prateći list

E-onto aplikacija još nije usklađena s novom verzijom Pratećeg lista te će se do daljnjeg e-
Prateći list ispunjavati prema staroj verziji obrasca. Stoga, dok se e-onto aplikacija ne
ažurira nije iz nje moguće generirati izvješća o obradi.


Upute za popunjavanje obrasca Pratećeg lista nalaze se na sljedećoj poveznici. Za dodatna pojašnjenja možete nas kontaktirati.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment