Pojam nusproizvoda u smislu gospodarenja otpadom definiran je Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN, 117/14), a novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN, 84/21) ga dodatno uređuje. Prema navedenim propisima, nusproizvod je proizvodni ostatak, koji nije ni otpad ni proizvod. Međutim, nije dovoljno samo teoretski primijeniti tu definiciju već svaka tvrtka svoj nusproizvod mora i upisati u Očevidnik nusproizvoda, tako što pošalje zahtjev za upis nadležnom tijelu, koje potom izdaje rješenje o upisu u Očevidnik ako su zadovoljeni svi propisani uvjeti za nusproizvode.

Kome i kako poslati zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda?

Zahtjev se podnosi on-line putem poveznice na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2. Ispisani zahtjev s potrebnim dokazima predaje se nadležnom upravnom  odjelu županije (Grada Zagreba) ovisno o lokaciji na kojoj nastaje nusproizvod.

Koji su uvjeti i što treba predati uz zahtjev?

Da bi dokazali da je proizvodni ostatak nusproizvod, a ne otpad trebate dostaviti sljedeće dokaze:

– da je osigurana njegova daljnja uporaba,

– da se može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima,

–  da nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka,

– da je daljnja uporaba dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Pojašnjenje sadržaja potrebne dokumentacije nalazi se na web stranici Ministarstva na sljedećoj poveznici https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/ocevidnici/1283

Da li se nusproizvodi životinjskog porijekla trebaju upisati u Očevidnik nusproizvoda?

Ne.

Koje su obaveze nakon upisa u Očevidnik nusproizvoda?

Tvrtke upisane u Očevidnik nusproizvoda trebaju:

do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi koja proizvodi nusproizvod, vrstama i količinama nastalih nusproizvoda te korisnicima nusproizvoda na obrascu iz Dodatka VIII Pravilnika,

– tijelu koje je izdalo rješenje o upisu u Očevidnik dostaviti informacije o izmjeni podatka na temelju kojeg je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik u roku od 30 dana od dana nastanka promjene,

–  jednom godišnje potvrditi sukladnost nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik.

Koja je svrha Očevidnika nusproizvoda?

Procedura i općenito obaveza upisa u Očevidnik nusproizvoda je dodatno administrativno opterećenje kako za poduzetnike tako i za državu. Da bi plasirali svoj nusproizvod poznatom kupcu/korisniku s kojim su prethodno dogovoreni komercijalni i tehnički uvjeti, poduzetnici moraju  prethodno nadležnim tijelima „obrazložiti“ uvjete poslovne suradnje  i praktički tražiti dopuštenje za ugovoreni posao. Da bi se dobilo takvo dopuštenje, županije moraju angažirati službenike koji će pregledavati pristiglu dokumentaciju i pisati upravne akte. No, nakon što su ishodili upis, poduzetnici još moraju dostavljati dokumentaciju o promjenama u poslovanju, npr. ugovore s novima kupcima nusproizvoda (!!??). Poduzetnici moraju slati i godišnja izvješća Ministarstvu.  Sve te papire u Ministarstvu moraju pregledavati službenici, pisati godišnja izvješća itd. Sve ove aktivnosti oko upisa u Očevidnik nusproizvoda nametnuli smo si sami jer obaveza vođenja registra nusproizvoda nije propisana nikakvim EU direktivama i uredbama.

Trebate li dodatna pojašnjenja oko upisa u Očevidnik nusproizvoda, obratite nam se.

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment