Metalni otpad kao što je željezo, čelik, aluminij i bakar te njihove legure, jedina je vrsta otpada koja uvijek ima komercijalnu vrijednost. Sve dok se u Hrvatskoj, Europi i šire nije razvila regulativa vezana za gospodarenje otpadom, metalni otpad je prvenstveno smatran sekundarnom sirovinom, a ne otpadom. Uredbama (EU) 333/2011 o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad i Uredbom (EU) 715/2013 o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad tzv. End of Waste Uredbe, ponovo se otvorila mogućnost da se metalni ostaci i otpaci prodaju na tržištu kao roba koja nema status otpada, već kao sekundarna sirovina. Međutim, regulativa je tu da postavlja neka pravila.

Koja su pravila za ukidanje statusa otpada za željezo, aluminij, bakar i njihove legure?

Metalni otpad prestaje biti otpad kada su ispunjeni kriteriji za:

 • vrstu i svojstva otpada koji se koristi kao ulazna sirovina u postupku oporabe,
 • postupak oporabe,
 • materijal koji nastaje kao rezultat oporabe.

Navedeni kriteriji su detaljno opisani u prilozima End of Waste Uredbi.

Nadalje, oporabitelj mora primjenjivati sustav upravljanja kvalitetom koji je prikladan za dokazivanje sukladnosti s kriterijima vezanim za kvalitetu ulaznog i izlaznog materijala te za postupke oporabe.

Koji sustav upravljanja kvalitetom je prihvatljiv?

Prihvatljiv je sustav upravljanja kvalitetom koji obuhvaća dokumentirane postupke za dokazivanje sukladnosti s kriterijima koji su propisani prilozima End of Waste Uredbi. Tako dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom mora uključivati evidencije i druge zapise za svaku pojedinu zaprimljenu pošiljku otpada i šaržu oporabljenog metala uključujući:

 • evidencije o provjeri ulazne pošiljke otpada i prateće dokumentacije,
 • evidencije o praćenju procesa i tehnika obrade,
 • evidencije  o praćenju kvalitete oporabljenog metala,
 • dokumentaciju o nadzoru zračenja,
 • zapise o obučavanju osoblja,
 • povratne informacije od klijenata.

Tvrtke koje već imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 ili sustav upravljanja okolišem (EMAS) trebaju u ove sustave integrirati zahtjeve End of Waste Uredbi.

Tko izdaje potvrdu (certifikat) da oporabitelj provodi odgovarajući sustav upravljanja kvalitetom?   

Provjeru ispunjavanja zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom te izdavanje certifikata provodi organizacija koja je akreditirana za certificiranje sustava kvalitete upravljanja prema  End of Waste Uredbama (333/2011 i/ili 715/2013) ili procjenitelj za zaštitu okoliša.

Upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada

Zahtjev za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada podnosi se na obrascu kojem se prilaže:

 • dokaz da za oporabljeni metal postoji tržište ili potražnja ili izjava o namjeri korištenja oporabljenog metala u proizvodnom procesu osobe koja podnosi zahtjev ili će ga ta osoba koristiti u korisne svrhe,
 • dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odgovarajućeg otpada,
 • potvrda (certifikat) o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima End of Waste Uredbi.

Za dodatne informacije o ukidanju statusa otpada za metalni otpad obratite nam se na https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment