Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je na svojim web stranicama uputu koja se odnosi na postupak provjere okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom.

Što se ne provjerava u postupku provjere okolnosti?

U uputi se ističe da predmet provjere nije utvrđivanje ima li stranka uporabnu dozvolu, je li građevina u skladu s prostornim planom i je li proveden postupak procjene utjecaja na okoliš „ jer su te okolnosti utvrđene temeljem akata izdanih sukladno zakonskim i podzakonskim propisima koji su važili u vrijeme njihova donošenja. Svako drukčije postupanje dovodilo bi u pitanje načelo zaštite stečenih prava, što ne bi bilo u skladu sa ZUP-om kao sustavnim procesnim zakonom u upravnom postupku, jer nije uređena mogućnost da se pravomoćna javnopravna odluka može poništiti, ukinuti ili izmijeniti iz razloga izmjene prostornih planova.“

Što se provjera u postupku provjere okolnosti?

Dakle, u postupku provjere okolnosti nadležno tijelo dužno je provjeriti zapošljava li podnositelj zahtjeva osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete, da li je elaborat izrađen u skladu s najnovijim verzijama zakona i pravilnika i raspolaže li podnositelj zahtjeva valjanim financijskim jamstvom.

Wedding photo created by freepic.diller – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment