Izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19) umjesto police osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, uvedena je obaveza ishođenja financijskog jamstva za pokrivanje troškova prisilnog izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša za postupke pokrenute u svrhu uklanjanja i obrade otpada putem treće osobe.

Što je financijsko jamstvo i tko ga izdaje?

Financijsko jamstvo je bankovna garancija koju na zahtjev klijenta (sakupljača, oporabitelja) izdaje banka (davatelj jamstva). Uvjete za izdavanje bankarske garancije određuje svaka poslovna banka na temelju svojih poslovnih pravila, a ovisno o bonitetu klijenta i iznosu potrebnog jamstva.

Kako se određuje iznos financijskog jamstva?

Iznos financijskog jamstva računa se prema formuli iz Dodatka IV Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Tko je obveznik raspolaganja financijskim jamstvom i na koji rok?

Obveznik raspolaganja financijskim jamstvom je poslovni subjekt koji podnosi zahtjev za ishođenje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom, osim za djelatnost odlaganja otpada te poslovni subjekt koji predaje zahtjev za upis u Očevidnik oporabe. Obveza posjedovanja financijskog jamstva vrijedi u svim godinama u kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te jednu godinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti.
VAŽNO!! Tvrtke koje su na dan stupanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19) imale važeću dozvolu, financijsko jamstvo dužne su pribaviti tek u sklopu tzv. postupka provjere okolnosti ili u slučaju da dopunjuju/mijenjaju postojeću dozvolu.

Čemu služi financijsko jamstvo?

Financijskim jamstvom nadležno tijelo osigurava:

  • izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom i
  • da su za sve vrijeme rada na lokaciji gospodarenja otpadom dostupna sredstva za uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom.

Obveze iz financijskog jamstva dužna je izvršiti banka kao davatelj jamstva u roku sukladno pisanom zahtjevu tijela koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno koje je izvršilo upis u Očevidnik oporabe.

Što mora sadržavati financijsko jamstvo?

  • kao korisnik mora biti navedena Republika Hrvatska,
  • mora sadržavati odredbu »na prvi poziv«,
  • mora sadržavati obvezu davatelja jamstva (banke) da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom i kad se radi o jamstvu za dozvolu za gospodarenje otpadom mora sadržavati obvezu davatelja jamstva da financira izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom.
  • mora sadržavati podatak o lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje jamstvo, tijelu koje je ovlašteno podnijeti poziv za plaćanjem jamstva, vrstama i količinama otpada iz elaborata, roku važenja jamstva, odredbu da će banka uplatom iznosa jamstva u državni proračun Republike Hrvatske izvršiti obvezu da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom odnosno rješenju o upisu u Očevidnik oporabe može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom.

Ako i dalje imate nejasnoće oko izračuna financijskog jamstva kontaktirajte nas.

Business photo created by jcomp – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar