Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se „revizija“ dozvole za gospodarenje otpadom provodi najmanje jednom u pet godina. Službeni naziv za „reviziju“ dozvole je postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom.

Što se utvrđuje u postupku provjere okolnosti? 

Rješenjem o reviziji dozvole utvrđuje se usklađenost postojeće dozvole s trenutno važećim propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Tko provodi postupak ?

Tijelo koje provodi reviziju dozvole je Ministarstvo zaštite okoliša ako se dozvola odnosi na gospodarenje opasnim otpadom, na postupak  R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu. U svim ostalim slučajevima nadležna je županija (Grad Zagreb).  

Tko pokreće postupak ?

Sakupljač/obrađivač otpada nije dužan pokrenuti zahtjev za revizijom, već je to dužno učiniti Ministarstvo ili županija, ovisno o nadležnosti, koje zaključkom obavještava sakupljača/obrađivača o pokrenutom postupku i  poziva ga da dostavi elaborat gospodarenja otpadom. Elaborat gospodarenja otpadom mora biti formalno usklađen s najnovijim verzijama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim pravilnicima, ali sadržajno treba biti ekvivalentan elaboratu temeljem kojeg je ishođena dozvola.

Do kada vrijedi postojeća dozvola za gospodarenje otpadom?

Postojeća dozvola za gospodarenje otpadom vrijedi do okončanja postupka provjere okolnosti i nadalje ako se u postupku utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.  Ako se u postupku „revizije“ utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, donosi se rješenje o ukidanju dozvole.

Što ako skupljač/ obrađivač želi dodati nove ključne brojeve ili postupke?

Ako skupljač/obrađivač prije početka revizije planira bitne izmjene u svom poslovanju kao što je dopuna vrste i/ili količine otpada, postupka, operacija i metoda tehnološkog procesa i slično, dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu dozvole i pri tome priložiti potpuno novi elaborat.

Zaključno, ako planirate ići u izmjene dozvole u godini u kojoj vam je propisan rok za reviziju dozvole, preporučeno je da se zahtjev s novim elaboratom podnese prije revizije kako ne biste imali trošak izrade dva elaborata umjesto jednog.

Ako imate dodatna pitanja vezano za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i reviziju dozvole, obratite nam se.

Background photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment