Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se „revizija“ dozvole za gospodarenje otpadom provodi najmanje jednom u pet godina. Službeni naziv za „reviziju“ dozvole je postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom.

Što se utvrđuje u postupku „revizije“ dozvole? 

Rješenjem o reviziji dozvole utvrđuje se usklađenost postojeće dozvole s trenutno važećim propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Tko provodi postupak „revizije“ dozvole?

Tijelo koje provodi reviziju dozvole je Ministarstvo zaštite okoliša ako se dozvola odnosi na gospodarenje opasnim otpadom, na postupak  R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu. U svim ostalim slučajevima nadležna je županija (Grad Zagreb).  

Tko pokreće postupak „revizije“ dozvole?

Sakupljač/obrađivač otpada nije dužan pokrenuti zahtjev za revizijom, već je to dužno učiniti Ministarstvo ili županija, ovisno o nadležnosti, koje zaključkom obavještava sakupljača/obrađivača o pokrenutom postupku i  poziva ga da dostavi novi elaborat gospodarenja otpadom. Novi elaborat gospodarenja otpadom mora biti formalno usklađen s najnovijim verzijama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim pravilnicima, ali sadržajno treba biti ekvivalentan elaboratu temeljem kojeg je ishođena dozvola.

Do kada vrijedi postojeća dozvola za gospodarenje otpadom?

Postojeća dozvola za gospodarenje otpadom vrijedi do okončanja postupka „ revizije“ i nadalje ako se u postupku utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.  Ako se u postupku „revizije“ utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, donosi se rješenje o ukidanju dozvole.

Što ako skupljač/ obrađivač želi dodati nove ključne brojeve ili postupke?

Ako skupljač/obrađivač prije početka revizije planira bitne izmjene u svom poslovanju kao što je dopuna vrste i/ili količine otpada, postupka, operacija i metoda tehnološkog procesa i slično, dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu dozvole i pri tome priložiti potpuno novi elaborat.

Zaključno, ako planirate ići u izmjene dozvole u godini u kojoj vam je propisan rok za reviziju dozvole, preporučeno je da se zahtjev s novim elaboratom podnese prije revizije kako ne biste imali trošak izrade dva elaborata umjesto jednog.

Ako imate dodatna pitanja vezano za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i reviziju dozvole, obratite nam se.

Background photo created by freepik – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar