Europska komisija objavila je preporuke državama članicama kojima se olakšava primjena EU pravila za prekogranični promet otpadom s ciljem smanjenja prepreka kretanju pošiljki otpada za vrijeme coronavirus krize.

Papirnate administrativne procedure

Dokumentacija koja prati otpad u pravilu je i danas u papirnatom obliku što ima značajan utjecaj na administrativne procedure vezane za prekogranični promet otpadom. Predstavnici nacionalnih tijela i biznis sektora već su ranije upozoravali na sporost administrativnih procedura i njihovom negativnom utjecaju na trgovinu sekundarnim sirovinama, a EK je još 2017. godine započela s postupkom revizije EU pravila za promet otpada.

Digitalizacija notifikacijskog postupka

EK sada preporučuje zemljama da se, za sve postupke propisane Uredbom o pošiljkama otpada, koriste elektronske procedure za razmjenu informacija te da se elektronička razmjena dokumentacije i digitalni potpisi koriste i prihvaćaju od strane nadležnih tijela. Tako bi se u digitalnom obliku trebala prihvaćati obavijest o namjeri slanja pošiljke (notifikacija), odobrenja nadležnih tijela, dopune zahtjevu, ugovor, financijska garancija, dokument o prometu i ostali propisani dokumenti.

Sva nepotrebna kašnjenja u ažuriranju notifikacija trebaju se izbjeći. Komisija navodi i da se ne može očekivati da će se u ovoj situaciji prometne nesigurnosti moći uvijek najaviti otprema pošiljke tri dana unaprijed kako je propisano. Preporuka je i da nadležna tijela ne traže novu notifikaciju u slučaju promjena u detaljima ili uvjetima otpreme pošiljke.

Kroz ovaj primjer, ali i neke druge primjere na nacionalnom nivou, možemo zaključiti da je coronavirus kriza donijela i neke pozitivne pomake u smislu digitalizacije raznih administrativnih procedura.

Ako imate dodatna pitanja vezano za notifikacijski postupak kod izvoza opasnog otpada, obratite nam se.

Car photo created by senivpetro – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment