Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/17, 14/20) i Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15, 7/20) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske moraju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom i povratnu naknadu.

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom

Plaća se  u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond. Fond dio tako prikupljenog novca transferira sakupljačima i obrađivačima ambalažnog otpada, a dio zadržava za svoje operativne  troškove.

Naknada gospodarenje plaća se prema dva kriterija.

 1. Prema vrsti ambalažnog materijala
 • PET, Al limenke – 410,00 kn/t
 • Al limenke – 410,00 kn/t
 • Fe limenke – 225,00 kn/t
 • papir/karton – 375,00 kn/t
 • višeslojna kompozitna ambalaža – 750,00 kn/t (osim za pića 410,00 kn/t)
 • drvo, tekstil, staklo – 150,00 kn/t
 • plastične vrećice – 1.500,00 kn/t
 • ostali polimerni materijali za mliječne proizvode – 410,00 kn/t
 • ostali polimerni materijali – 750,00 kn/t


2. Po jedinici proizvoda

 • iznosi 0,10 kuna po jedinici prodajne ambalaže za pića u jednokratnoj PET, Al/Fe i staklenoj ambalaži volumena jednakog i većeg od 0,2 l. Izuzetak je ambalažu od mlijeka i tekućih mliječne proizvode za koju naknada po jedinici prodajne ambalaže iznosi 0,02 kuna i počinje se plaćati 1.1.2021.

Povratna naknada

Plaća se samo za ambalažu od pića, a njome se potiče potrošač da otpadnu ambalažu od pića vrati prodavatelju i za to primi iznos povratne naknade odnosno depozit (0,50 kn/kom).

Evidencije

Proizvođači/ uvoznici/unosnici proizvoda pakiranih u ambalažu dužni su voditi evidencije o količinama i vrstama ambalaže i dostavljati ih periodično Fondu za zaštitu okoliša na propisanim obrascima.

 • Obrazac AO3  – izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
 • Obrazac AO10 – izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Obračun i plaćanje naknada

Na temelju podataka iz dostavljenih obrazaca A03 i A010, Fond izdaje rješenje o iznosu naknade gospodarenja otpadom i povratne naknade koju proizvođač/unosnik/ uvoznik mora platiti Fondu.

Izuzeci

Proizvođači/uvoznici/unosnici koji na tržište godišnje stavljaju količine manje od

300 kg ambalaže od stakla,

100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne ambalaže,

50 kg ambalaže od metala,

50 kg ambalaže od plastike,

50 kg ambalaže od drva,

50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala,

nisu dužni plaćati naknadu gospodarenja otpadom, ali su dužni plaćati povratnu naknadu ako na tržište stavljaju pića.

Ako ste proizvođač, uvoznik ili unosnik proizvoda kojeg stavljate na tržište RH, a niste sigurni koje su vaše obaveze prema Fondu za zaštitu okoliša. Kontaktirajte nas.

Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment