Podsjećamo sve obveznike prijave podataka o emisijama u okoliš i otpadu da 31. ožujka ističe rok za prijavu podataka u Registar onečišćavanja okoliša za 2019. godinu.

Podaci o obvezniku dostave podataka

– Obrazac PI-1 – Podaci o operateru,
Obrazac PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici

Podaci o otpadu

– Obrazac NO – Nastanak otpada, ispunjava se samo u slučaju ako je ukupna količina opasnog otpada veća ili jednaka 0,5 t/ god., a neopasnog otpada veća ili jednaka 20 t/god.
– Obrazac SO –
Sakupljanje otpada,
– Obrazac OZO –
Oporaba/zbrinjavanje otpada.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak

Obrazac PI-Z – Ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora.

Podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u otpadnim vodama

Obrazac PI-V – Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje

Obrazac KI-V – Ispuštanje komunalnih otpadnih voda.

Ako vam treba pomoć oko ispunjavanja propisanih obrazaca – kontaktirajte nas.  

Business photo created by mindandi – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar