Osim što se Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom pojednostavilo administrativno poslovanje bioplinskih postrojenja koja se bave anaerobnom oporabom biorazgradivog otpada, pojednostavljene su i procedure za aerobnu oporabu otpada odnosno kompostiranje.

Tako pravne osoba i obrtnici čijim obavljanjem djelatnosti nastaje biološki razgradivi otpad (restorani, vrtići, hoteli i slično) mogu kompostirati vlastiti biološki razgradivi otpad bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom u količini do 10.000 kg godišnje, ako se kompostiranje obavlja na mjestu nastanka i nastali kompost se ne stavlja na tržište, već ga se koristi na mjestu nastanka tog otpada.

Novost je i da sva ostala postrojenja za kompostiranje više nisu obveznici ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, već se moraju upisati u Očevidnik oporabe otpada koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša.

Imajući u vidu kompliciranu proceduru ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, ova mjera Ministarstva zasigurno će olakšati poslovanje subjektima koji se planiraju baviti kompostiranjem biorazgradivog otpada.

Ako imate pitanja ili trebate konzultantske usluge vezano za postupanju s biorazgradivim otpadom, upisu u Očevidnik oporabe otpada i ukidanju statusa otpada za kompost pišite nam. https://kruzna-ekonomija.com/contact/

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment