Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izmijenile su se i odredbe koje se odnose na status nusproizvoda životinjskog porijekla i bioplinskih postrojenja.
Prema novom Zakonu proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri Ministarstvu poljoprivrede, ne mora biti upisan u Očevidnik nusproizvoda koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Podsjetimo da su do sada sve farme koje su predavale gnojovku na preradu bioplinskim postrojenjima morale biti upisane u Očevidnik nusproizvoda pri Ministarstvu zaštite okoliša što je predstavljalo dupliranje administrativnih obaveza. Ova mjera će barem malo administrativno rasteretiti farmere.

Dodatno, bioplinska postrojenja koja se bave oporabom biootpada ovim su Zakonom izuzeta iz obaveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, ali se moraju upisati u Očevidnik oporabe otpada koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša. Imajući u vidu kompliciranu proceduru ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, ova mjera predstavlja pozitivan pomak ka administrativnom rasterećenju bioplinskog poslovnog sektora koji se namjerava baviti oporabom biootpada.

Ako imate pitanja ili trebate konzultantske usluge vezano za obaveze u postupanju s nusproizvodima životinjskog porijekla, upisu u Očevidnik oporabe otpada i ukidanju statusa otpada za digestat pišite nam. https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment