U svibnju 2016. EU komisija je pokrenula pregled aktivnosti u području okoliša kroz dvogodišnji ciklus analize. Prvi korak Komisije je bio sastavljanje 28 izvješća za svaku EU zemlju članicu. Vezano za područje kružnog gospodarstva, Komisija je zaključila da Hrvatska zaostaje u prelasku s linearne na kružnu ekonomiju*. 

Pokazatelji:

 • nizak indeks ekoloških inovacija: indeks inovacija za Hrvatsku je 67, dok je na vrhu Danska s indeksom ekoloških inovacija 167, iza Hrvatske su još samo Malta, Cipar, Poljska i Bugarska;
 • niska stopa recikliranja komunalnog otpada, u 2014. godini 17 % u usporedbi s prosjekom EU-a od 44% i visoka stopa odlaganja komunalnog otpada 83 % dok je prosjek EU-a 28 % (2014. god.).
 • visoka stopa odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, 115 % u odnosu na referentnu 1997. godinu. Cilj iz Ugovora o pristupanju EU-u za 2013. godinu bio je odlaganje 75% ukupne količine biorazgradivog otpada. Dakle, cilj nije postignut.

Uzroci loših pokazatelja prema mišljenju Komisije:

 • šestogodišnja gospodarska recesija;
 • slabo planiranje gospodarenja otpadom i nedostatak prikladnih politika;
 • regulatorni okvir koji je samo djelomično prilagođen propisima EU,
 • nedovoljni poticaji za gospodarenje otpadom u skladu s hijerarhijom otpada;
 • nedostatno odvojeno skupljanje otpada od vrata do vrata, raspoloživo financiranje na lokalnoj razini nije dostatno za razvoj i fukncioniranje usluga odvojenog sakupljanja otpada na izvoru;
 • nedostatni provedbeni kapaciteti, nedostatak kompetencija; 
 • nedostatak jasne raspodjele zadataka i nedostatak koordinacije među različitim upravnim razinama.

 Preporuke Komisije:

 • povećati naknade za odlaganje kako bi se postupno ukinulo odlaganje otpada koji se može reciklirati;
 • prihode od ove naknade zajedno sa sredstvima kohezijske politike (EU fondova) iskoristiti za podupiranje odvojenog sakupljanja i izgradnju infrastrukture za obradu otpada;
 • provesti reviziju programa proširene odgovornosti proizvođača radi poboljšanja njihove učinkovitosti.

 

* Radni dokument službi komisije, Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u, Izvješće za Hrvatsku

Show CommentsClose Comments

Leave a comment