Ponovna uporaba je definirana kao svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni. Centri za ponovnu uporabu su gospodarski subjekti koji razne predmete prikupljaju direktno od posjednika (građana, pravnih osoba) i nakon provjere i manjih prepravaka vraćaju na tržište kao rabljene proizvode te ovakva djelatnost predstavlja aktivnost sprječavanja nastanka otpada, što je temelj hijerarhije gospodarenja otpadom. U Hrvatskoj postoji nekoliko subjekata čija djelatnost se može podvući pod definiciju ponovne uporabe. To su socijalna zadruga Humana Nova, Reto Centar, Remar centar, a nedavno je i komunalno poduzeće PRE-KOM iz Čakovca otvorilo svoj centar za ponovnu uporabu. 

Centri za ponovnu uporabu nisu posebno regulirani u Hrvatskoj tako da ne postoje točno propisani uvjeti koje isti moraju zadovoljiti. S jedne strane ovo je i dobro budući da propisi iz područja gospodarenja otpadom često koče umjesto da potiču kružnu ekonomiju.

Dok se rabljeni predmeti preuzimaju direktno od građana, centri ne moraju ishoditi nikakve posebne dozvole.  Međutim, ukoliko centar za ponovnu uporabu skuplja proizvode i dijelove proizvoda koji su ušli u tokove otpada, preuzimajući ih primjerice od komunalnih poduzeća koja su takve proizvode evidentirali kao otpad, te ih priprema za ponovnu uporabu postupcima kao što je provjera, čišćenje ili popravak, tada se ova aktivnost smatra postupkom oporabe otpada, za što centar za ponovnu uporabu treba ishoditi odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom te potvrdu o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.

Potrebno je što prije pojednostaviti postupke ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom budući su ti postupci danas preskupi i prekomplicirani te ih prilagoditi različitim djelatnostima. Tako primjerice ako danas želite otvoriti spalionicu opasnog otpada ili otvoriti centar za ponovnu uporabu u kojem ćete preuzimati stari namještaj koje je prikupilo komunalno poduzeće, morate proći istu proceduru.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment