Na web stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387 objavljen je poziv jedinicama lokalne samouprave na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za izgradnju reciklažnih dvorišta. Kako je navedeno u tekstu poziva cilj poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i opremanja reciklažnih dvorišta.  Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

Dobro je da se putem EU fondova sufinaciraju projekti koji imaju za cilj poboljšanje sustava gospodarenja otpadom u RH. Međutim, vezano za reciklažna dvorišta važno je znati nekoliko “detalja”. Zakon o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. godine propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Tako je grad/ općina koja ima više od 1.500 stanovnika dužna imati najmanje jedno reciklažno dvorište i još po jedno na svakih 25.000 stanovnika, a Grad Zagreb je dužan osigurati barem jedno reciklažno dvorište u svakoj četvrti. Zakonom je predviđeno da će se novčanom kaznom u iznosu 100.000,00 do 300.000,00 kn kazniti za prekršaj jedinica lokalne samouprave koja do 23. srpnja 2014. ne ispoštuje zakonski minimum broja reciklažnih dvorišta na svom području. Neki gradovi su i prije stupanja ovog zakona osigurali reciklažna dvorišta, a drugi su ih upostavili o vlastitom trošku natjerani ovim zakonom. Tako je u Očevidnik reciklažnih dvorišta do sad bilo upisano 92 reciklažna dvorišta.

Problem je što su za ovaj javni poziv prihvatljivi prijedlozi samo gradova/ općina koji do sada nisu osigurali minimalan broj reciklažnih dvorišta. To znači da se primjerice grad od 15.000 stanovnika koji je vlastitim sredstvima osigurao jedno reciklažno dvorište na svom području, ne može prijaviti na ovaj poziv, dok će grad sa sličnim brojem stanovnika koji nije ispoštovao zakonsku obavezu, umjesto da bude kažnjen s predviđenih 100.000,00 ili više kuna sada moći dobiti i sufinanciranje i to u iznosu od min. 500.000,00 do 4.500.000,00 kn!!

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment